Note about ps

Tháng Bảy 13, 2008

Trong lệnh ps thì -e là show dạng standard syntax, còn a là dạng BSD syntax

vd : ps -e => Standard syntax

      ps ax => BSD syntax

ps -ejH & ps axjf: show process theo tree

ps ax : chỉ show process và id, ko có memory usage và các info khác

ps aux : show process cùng với memory usage, cột thứ 6 chính là total memory mà process đó đả sử dụng(dạng KB)

ps axuf : vừa xem process dạng tree và show luôn memory usage của process đó

Advertisements